Kaalaman sa Balarila at Panitikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Unang Taon sa Kolehiyo sa Isang Pang-Maritimang Pamantasan

Yap, Eva M. "Kaalaman sa Balarila at Panitikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Unang Taon sa Kolehiyo sa Isang Pang-Maritimang Pamantasan" Di-Nailathalang Masteral na Tesis sa Maritimang Edukasyon(Pagtuturo ng Filipino), John B. Lacson Foundation Maritime University, Iloilo City, Abril 2011.

Abstrak

Nilayon ng pag-aaral na ito na matiyak ang antas ng kaalaman sa balarila at panitikang Filipino ng mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo sa isang pamantasang pang-maritima. Ang mga tagatugong saklaw ng pag-aaral ay binubuo ng 59 na mag-aaral na palambang na pinili mula sa kabuuang 2,426 sa unang taon ng kursong Inhinyeryang Pangmarino ng John B. Lacson Foundation Maritime University - Molo, Inc., sa pangalawang semestre ng taong panuruan 2010-2011. Pinangkat ang mga mag-aaral batay sa paaralang sekondaryang pinanggalingan at kaalamang pang-akademiko.
Ang pagsusulit na binuo ng mananaliksik ay ginamit upang matiyak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa balarila at panitikan.
Ang katampatan at pamantayang paglihis ang ginamit sa palarawang pagsusuri ng mga datos samantalang ang t-test at Pearson’s r ay ginamit na imperensyal na estadistika.

Ang mga natipong datos ay tinuos at sinuri sa pamamagitan ng Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Ang antas ng kabuluhan ay itinakda sa .05.
Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, katamtaman lamang ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa balarilang Filipino at mababa naman ang kanilang kaalaman sa panitikan. Napatunayan din sa pag-aaral na walang makabuluhang pagkakaiba ang kaalaman ng mga mag-aaral sa balarila at sa panitikan nang sila ay pinangkat batay sa paaralang sekondaryang pinanggalingan at kaalamang pang-akademiko. Natuklasan din na walang pagkakaugnay ang kaalaman sa balarila ng mga mag-aaral sa kanilang kaalaman sa panitikan.